Хлабини на лагерите

Теоретично, това е размерът, изчислен с граничните му стойности или измерен в дадено направление, на затварящото нематериално ( въздух, луфт ) звено в размерната верига на лагерните детайли – гривни и търкалящи тела в събрания лагер. Ако тази величина е с отрицателен знак, вместо хлабина имаме стегнатост. Практически, действителната хлабината е стойността на измереното свободното преместване на едната гривна спрямо другата в даденото направление.

Хлабините на лагерите в зависимост от направлението в което се измерват, условно са радиални и аксиални. За по-голямата част от лагерите хлабината може да бъде разглеждана, както като радиална, така и като аксиална, т.е. между радиалната и аксиалната хлабини в зависимост от вида на лагера и от неговата вътрешна конструкция, съществува някаква математическа зависимост. Така например ако приемем условно, че действителната радиална хлабина “r” на лагер 6208 r = 20 mm, то аксиалната му хлабина “а” ще е приблизително 200 mm. Съотношението a/r за различните лагери е различно, но в общия случай важи: a/r > 1. В зависимост от това, какво е основното предназначение на даден вид лагери, регламентират се съответно радиалните или аксиалнте им хлабини. Така например за радиалните сачмени едноредни и двуредни лагери са регламентирани радиалните, а за радиалноаксиалните сачмени двуредни – аксиалните хлабини. В зависимост от състоянието в което се намират лагерите, хлабините биват:

  • Начална (фабрична) - хлабината преди монтажа на лагера в лагерния възел и която производителят е регламентирал в каталозите си и съответно е маркирал със знак в означението на лагера. Липсата на знак за хлабина означава, че хлабината е нормална или за съответния вид изобщо не се регламентира такава - например за конусноролкови, сачмени, ролкови и иглени чисто аксиални лагери. В по-вечето случаи действителните начални хлабини на лагерите са в рамките на допусковите полета, регламентирани от определени международни (ISO 5753) или национални стандарти ( DIN620, БДС 11526 и др.). За някои специални случаи лагерите могат да бъдат с нестандартни хлабини, за което също за предвидени знаци в означенията им. ISO 5753 предвижда 5 групи хлабини (радиални и аксиални), като за различните видове лагери и в зависимост от техните габарити, регламентира граничните стойности на допусковите полета на хлабините:

- С2 по-малка от нормалната

- нормална

- С3, С4, С5 – като всяка по реда е по-голяма от предшествуващите.

  • Монтажна (след монтаж в лагерния възел). След извършването на монтажните операции началните хлабини се променят, като в общия случай стават по-малки. Степента на намаляването на хлабините е в пряка зависимост от стегнатостта на сглобките между лагерните гривни и монтажните повърхнини на валовете и в корпусите. За лагерите с нерегламентирани начални хлабини, като например аксиални, конусноролкови и др, по време на монтаж се регулират хлабини, съгласно инструкциите на производителите на съответната машина в която се вграждат.
  • Работна - действително получилата се хлабина след като лагерните детайли, вследствие на отделяната при въртенето на лагера топлина и на пренесената от други топлоизточници такава, се загреят до равновесни работни температури (т.е. настъпи равновесие в топлопроизводството и топлоотнемането от възела), които за отделните лагерни детайли обикновенно са различни. Разликите в работните температури на отделните лагерни детайли (температурен градиент) предопределят и различните им обемни разширения (дилатации), което пък предопределя промяната на хлабината от монтажна в работна. Промяната на хлабината вследствие на топлинните разширения може да бъде в посока намаляване или увеличаване (второто се случва рядко). Посоката на промяната (+ или -) на хлабината зависи от това, кой от двата основни детайла (гривните) има по-добро топлоотвеждане. Обикновенно това е външната гривна, която е монтирана в корпусен детайл с голяма маса, площ, с охлаждащи ребра и т.н, поради което и температурата и е по-ниска. Намаляването на радиалната хлабина ∆r., вследствие на температурнaтa разликa на гривните ∆t, с достатъчна за практиката точност, може да се пресметне по формулата: ∆r = ∆t . 12 . 10-6 . (d+D) / 2.

Първоначалната работна хлабина в процеса на работа непрекъснато се увеличава вследствие на естественото износване и напасване, както на лагерните, така и на другите движещи се детайли на машината. Индикация за това е нарастващото вибрационно ниво.

Основното правило при определянето на началната хлабина е:

Началната хлабина трябва да е такава, че след монтаж на лагера във възела и при установяване на постоянна работна температура, получилата се работна хлабина да е нулева или даже вместо хлабина да се получи малка стегнатост.

Липсата на хлабина предопределя по-дълъг живот на лагера, съответно и на машината в която той е вграден. Липсата на хлабина предопределя по-голямата коравина на възела, както и ниското ниво на вибрации и шумност. 


03.03.2018

Коментари
Нов коментарВашето име :
Коментар :
Въведете кода :


« Назад към всички публикации